Search

    LANDESK MOBILITY MANAGER Osobiste urządzenia mobilne znajdują się w firmie każdego dnia – i to bardzo dobrze. Zyskiem dla produktywności jest to, że pracownicy mogą mieć w każdej chwili dostęp do danych pozwalających na podjęcie decyzji w obszarze swojej aktywności biznesowej. LANDESK Mobility...

Service and employee support departments today face the constant pressure of adding value to the business. On the one hand, they must constantly improve the quality of the rendered services that increase the users’ productivity, on the other hand, they must cut costs and reduce...

Działy obsługi i wsparcia pracowników stoją dziś przed stałą presją dostarczania wartości do biznesu. Z jednej strony, muszą stale poprawiać jakość świadczenia usług, które zwiększają produktywność użytkowników, z drugiej strony muszą ciąć koszty i zmniejszyć ryzyko biznesu. Im bardziej firmy polegają na działach IT dla...

LANDesk Management Suite (LDMS) is a software suite of LANDesk Software, one of the Gartner report leaders (April2013), a company developing solutions for: • IT resource management • Internal security management • and IT service management These solutions are primarily intended to reduce a company’s...

LANDesk Management Suite (LDMS) to pakiet oprogramowania firmy LANDesk Software , jednego z leaderów raportu Gartnera (kwiecień 2013), tworzącej rozwiązania do: zarządzania zasobami IT, Zarzadzania bezpieczeństwem wewnętrznym, Oraz zarządzania usługami IT. Rozwiązania te mają służyć przede wszystkim  ograniczeniu kosztów funkcjonowania firmy, obniżeniu ryzyka nieautoryzowanego dostępu...

LANDesk Security Suite 9 LANDesk Security Suite is a component of the LANDesk Management Suite. It adds security and protection features for the whole infrastructure and data to the entire Landesk suite. When the number of network hazards, applications and mobile devices rises, the number...

LANDesk Security Suite LANDesk Security Suite jest komponentem LANDesk Management Suite. Dodaje do całego pakietu Landesk funkcje bezpieczeństwa I ochrony całej infrastruktury oraz danych. W przypadku wzrostu liczby zagrożeń sieciowych, aplikacji, bezprzewodowych urządzeń, wzrasta też liczba niebezpieczeństw z którymi muszą się zmierzyć działy IT.  ...