Budowa procesów biznesowych

Symantec Workflow – jest graficzną platformą.NET do projektowania i tworzenia aplikacji procesowych i ich formularzy.  Wykorzystując jego narzędzia oraz zaawansowaną logikę można edytować i wdrażać zarówno standardowe, predefiniowane procesy, jak i konstruować własne.

 

Będąc z założenia platformą przeznaczoną do budowy procesów związanych z bezpieczeństwem, może być równocześnie wykorzystywany do automatyzacji także procesów biznesowych organizacji, co pozwala na lepszą kontrolę i przyspieszenie czasu realizacji zadań jednocześnie redukując ilość pracy i zadań poprzez automatyzację.

 

workflow1

 

Symantec Workflow umożliwia tworzenie procesów, które integrują  inne narzędzia Symantec, lub też systemy, w unikalne procesy biznesowe danej organizacji. Jako platforma procesowa umożliwia także tworzenie procesów wymagających interakcji z pracownikami (np. decyzji), lub przeznaczonych wyłącznie dla ludzi i wspierających ich pracę (np. obiegi dokumentów).

 

workflow2

 

Dodatkowo do podstawowych możliwości automatyzacji procesów, rozwiązanie Symantec Workflow zawiera portal web’owy (Process Manager) przeznaczony do zarządzania różnorodnymi częściami procesów biznesowych, takimi jak: zadania, dokumenty, dane, i tym podobne. Portal Process Manager’a jest głównym panelem dla użytkowników (w procesach typu Forms i Workflow) i może być dodatkowo zintegrowany z Active Directory, na potrzeby autentykacji użytkowników, zarzadzania nimi oraz odpowiedniej kontroli dostępu. Portal Process Manager daje także szerokie możliwości dostosowywania, na przykład poprzez zmiany stron, symboli, web part’ów, itp. co pozwala na przygotowanie interface’u  optymalnie dostosowanego do potrzeb użytkownika.

 

workflow3

 

Aplikacje tworzone na platformie Symantec Workflow mogą zawierać różnorodne interface’y do interakcji z użytkownikami, od wiadomości email, poprzez formularze web’owe, aż po urządzenia (np. handheld’y), czy zwykłe listy zadań. Tworząc nowe procesy można zdecydować jakiego typu będzie to proces, czy będzie wymagał interakcji z użytkownikami i poprzez jaki interface, albo utworzyć proces w pełni automatyczny, działający w tle. Procesy tworzone są w obszarze roboczym graficznego designer’a, zawierającego hierarchiczne drzewko projektów, paski narzędziowe i dostępne komponenty.

 

workflow4

 

Typy procesów:

  • Decision-Only – procesy wykorzystujące w pełni możliwości logiczne platformy, ale bez konieczności interakcji z użytkownikami, choć ta również jest możliwa. Projekty tego typu tworzone są najczęściej do interakcji z systemami back-end’owymi, procesowania danych, czy też automatyzacji decyzji w oparciu o zdefiniowane zasady biznesowe. Procesy Decision-Only charakteryzują się wysoką wydajnością i mogą być uruchamiane jako usługi sieciowe (web service) lub biblioteki DLL. Pozwala to twórcom innych aplikacji na wykorzystywanie tych projektów jako komponentów dla swoich aplikacji.
  • Workflow – to projekty wymagające interakcji z użytkownikami, najczęściej w oparciu o zadania. Procesy te przechodzą do kolejnych etapów w oparciu i zależnie od decyzji podejmowanych przez użytkowników. Generowane w projektach tego typu zadania są przypisywane użytkownikom, a następnie proces oczekuje na ich wykonanie, lub podejmuje zdefiniowaną akcję w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania zadania. Projekty typu Workflow posiadają bardzo rozbudowane funkcjonalności i  sprawdzają się doskonale w złożonych procesach m.in. obiegów dokumentów, różnego rodzaju akceptacji, np. ze strony przełożonych lub odpowiednich departamentów. Oprócz interakcji z użytkownikami możliwe są także interakcje z innymi systemami.
  • Forms – to typ idealny dla projektów wymagających interakcji z użytkownikiem, często pojedynczym (jak przy aplikacjach nie opartych na zadaniach, np. zarzadzanie rezerwacjami sali konferencyjnej, raportowanie aktywności przedstawicieli handlowych, itp.) Tworząc procesy tego typu można zdecydować, czy będą one dostępne tylko jako formularze webowe, czy również, lub wyłącznie,  dla urządzeń mobilnych. W przypadku wyboru formularzy web, projekt tworzy aplikację ASPX, które mogą byś uruchamiane na serwerach Microsoft IIS.
    Formularze generowane w projektach typu Forms nadają się również doskonale do tworzenia różnorodnych ankiet i badań, statycznych widoków oraz dashboard’ów.
  • Integration – w projektach tego typu, inaczej niż w pozostałych, nie mają zastosowania konfiguratory komponentów. Procesy te służą przede wszystkim do tworzenia nowych komponentów lub typów danych różnego rodzaju, przeznaczonych do wykorzystania w procesach innych typów. Wykorzystywany jest tu silnik integracyjny i definiowalne parametry, w oparciu o które jest generowany kod źródłowy, który może być także poddany kompilacji.
  • Monitoring – projekty tego typu są stosowane gdy niezbędne jest wykorzystanie możliwości logicznych platformy, a procesy powinny być uruchamiane zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami, ale nie wymagają interakcji z użytkownikami. Aplikacje te działają zwykle w tle innych procesów i nadają się idealnie do wykonywania logicznych zadań analitycznych, monitorowania pracy innych aplikacji, monitorowania danych pod określonym kątem i wykonywania zadanych akcji lub np. uruchamiania skryptów.